top of page

Familjerätt och ekonomisk familjerätt

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Vi åtar oss uppdrag avseende tvister som rör vårdnad, boende och umgänge för barn. Vi bistår våra klienter med rättslig hjälp för att lösa tvister på frivillig väg genom samförståndslösningar med hjälp av ombud och/eller medlare samt vid tvister i domstol. Vi har lång erfarenhet av att företräda våra klienter i dessa ärenden.

EKONOMISK FAMILJERÄTT OCH ARVSRÄTT

Vi biträder klienter och erbjuder rådgivning angående b.la. arvsrätt, upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar, underhållsbidrag till make eller barn, samboförhållanden, samboavtal eller upplösning av samboförhållanden. Vi bistår även vid bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall.

BODELNINGSFÖRRÄTTARE

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare. Om makar eller sambor inte kan enas om bodelning, kan domstolen efter ansökan förordna en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren ska se till att bouppteckning upprättas vid behov. Bodelningsförrättaren prövar rättsliga frågor under förrättningens gång och tillser att bodelning kommer till stånd. Vi har erfarenhet av både mindre och ”okomplicerade” bodelningar som större och mer komplicerade bodelningar med omfattande tillgångar i både Sverige och i utlandet.

BOUTREDNINGSMAN

Vi förordnas regelbundet som boutredningsmän att förvalta olika dödsbon. Vi har erfarenhet av att utreda, förvalta och skifta dödsbon. Det kan vara tal om både mindre och enklare dödsbon som större och mer komplicerade dödsbon och med tillgångar i både Sverige och i utlandet.

 

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman på begäran av dödsbodelägare. Boutredningsmannen företräder dödsboet i alla avseenden och vårt uppdrag består i att förbereda boet för bodelning och arvskifte.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page